Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Översiktsplanen beskriver hur kommunen ska utvecklas framöver när det gäller bland annat bostäder och trafik. Översiktsplanerna tar sikte på hur man vill att kommunen ska se ut lite längre fram i tiden. Alla kommuner är skyldiga att ha en översiktsplan för hela kommunens yta.
 
För vissa områden finns så kallade fördjupade översiktsplaner som på en lite mer detaljerad nivå beskriver hur man vill använda mark- och vattenområden för till exempel ny bebyggelse. Det finns också tillägg till översiktsplanen som gäller ett särskilt ämnesområde, till exempel vindkraft.
 
Nästa steg i kommunens planering är att göra detaljplaner eller detaljplaneprogram för ett mindre område.
 
 
Översiktsplanprocess 
oversiktsp 
Program
Översiktsplaneringen kan inledas med ett programskede, då utreds alla eller särskilda förutsättningar ytligt. Samrådsmöte hålls även under programskedet.
 
Planprocessen kan även inledas med ortsanalyser. Detta innebär att man utforskar vilka förutsättningar och utvecklingsmöjligheter en ort har. 
 
Samråd
När ett förslag till översiktsplan tagits fram är det dags för samråd. Det innebär att förslaget skickas ut för synpunkter till berörda intressenter, samt finns att se för allmänheten. De synpunkter som kommer in från fastighetsägare, andra sakägare, hyresgäster, organisationer, myndigheter osv. under samrådet redovisas i en samrådsredogörelse.
 
Utställning
Planförslaget ställs nu ut för granskning. Har man invändningar på förslaget ska de lämnas skriftligen till Samhällsbyggnadskontoret. 
 
Antagande
Planförslaget antas av kommunfullmäktige.
 
Överklagande
Översiktsplanen som dokument kan inte överklagas men däremot kan handläggningen av ärendet överklagas. Får den som överklagar rätt i högre instans, kan ett eller flera skeden i översiktsplaneprocessen komma att göras om. De som skriftligen framfört synpunkter under utställningstiden har rätt att överklaga planbesluten. Överklaganden prövas av Länsrätten, Kammarrätten och i sista instans Regeringsrätten, så kallad laglighetsprövning enligt 10 kap. kommunallagen.
  
Tidsåtgång
Planarbetet tar förstås olika lång tid beroende på hur stort planområdet är. En fördjupad översiktsplan kan ta mellan ett och tre år att göra klar, i vissa fall även längre.

Samhällsbyggnads-kontoret
Stadshustorget
821 80 BOLLNÄS
Skicka e-post

Erik Lundh, planarkitekt
0278-252 26
Skicka e-post