Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.

Just nu pågår ett viktigt arbete i Bollnäs kommun. Förra året antogs den fördjupade översiktsplanen för Bollnäs stad och nu går vi vidare med att göra fördjupade översiktsplaner för Arbrå och Kilafors.

I slutet av januari bad vi om invånarnas önskemål, prioriteringar och synpunkter om framtiden för Arbrå och närliggande områden. Svaren är otroligt viktiga för oss i arbetet med att ta fram en fördjupad översiktsplan för Arbrå.

Många som har svarat på enkäten har verkligen tagit sig tid och svarat ingående. Det har gett oss en betydligt större förståelse, mer kunskap och nya infallsvinklar som vi kommer att använda i det fortsatta arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Arbrå.

Totalt fick vi 248 svar på enkäten. Cirka 65% av de som svarade på enkäten är kvinnor och cirka 60% är i åldern 21–49 år.

Vad händer nu?
I maj kommer vi att presentera resultatet av enkätsvaren ihop med våra kommentarer om dem (se länk nedan) för vår politiska styrgrupp för översiktsplan. Vi kommer också att fortsätta med att fram ett förslag till en fördjupad översiktsplan under de kommande månaderna. Förslaget kommer att samrådas med dig som invånare i Arbrå med omnejd. Vi vet i nuläget inte när i tid det kommer att ske, men vi kommer att kommunicera det på bland annat bollnas.se samt på Bollnäs kommuns Facebooksida. Efter samrådet kommer förslaget om fördjupad översiktsplan att bearbetas och ställas ut för granskning för att sedan antas av kommunfullmäktige.

I dokumentet Fördjupad översiktsplan för Arbrå-redogörelse av medborgarenkäten (.pdf) finns en sammanfattning och kommentarer till enkätfrågorna.

Se även: 

Många ville vara med och påverka Arbrås framtid (bollnas.se)
Påverka Arbrås framtid! (bollnas.se)

Samhällsbyggnads-kontoret
Stadshustorget
821 80 BOLLNÄS
Skicka e-post

Erik Lundh, planarkitekt
0278-252 26
Skicka e-post